StartPR-blog­gen

PR-bloggenav Jerry Silfwer

Each temp­la­te in our ever growing stu­dio lib­ra­ry can be added and moved around wit­hin any page effort­less­ly with one click. 
Public Relations     /​     Digital PR     /​     Medier & forsk­ning     /​     PR-tren­der     /​     Inspiration

Mät digital kommunikationsmognad

Vad inne­bär ‘digi­tal kom­mu­ni­ka­tions­mog­nad’? KIX Kommunikationsindex vill ta reda på vad som utmär­ker digi­tal kom­mu­ni­ka­tions­mog­nad på den stra­te­gis­ka nivån. 

Skrivregler: PR eller pr?

Ska du skri­va PR eller pr för “pub­lic rela­tions”? Bägge skriv­sätt är “rätt”, man jag före­drar “PR” med ver­sa­ler. Däremot skri­ver jag “pub­lic rela­tions” gement.

Definition av public relations (PR)

Jag använ­der en defi­ni­tion av pub­lic rela­tions (PR) som gör kon­kret nyt­ta i mitt arbe­te. Min defi­ni­tion foku­se­rar där­för på sän­da­re, syf­te och mottagare.

Intressentmodellen i PR

Intressentmodellen är ofta använd­bar. Framförallt när det gäl­ler att demon­stre­ra kom­mu­ni­ka­tör­s­yr­kets bredd, kom­pe­ten­ser och ansvarsområden.

Den digitala kommunikationens atomisering (och dess effekter)

Den digi­ta­la kom­mu­ni­ka­tio­nens ato­mi­se­ring för­kla­ras av det ökan­de beho­vet av djup­gå­en­de digi­ta­la spe­ci­a­list­kom­pe­ten­ser. I för­vir­ring­en blir allt marknadsföring.

Att mäta kommunikationsmognad

Alla orga­ni­sa­tio­ner bor­de mäta sin kom­mu­ni­ka­tions­mog­nad. Strategisk kom­mu­ni­ka­tion hand­lar om rela­tio­ner – och rela­tio­ner byggs av kom­mu­ni­ka­tion över tid.

”Vad gör en offentlig kommunikatör om dagarna?”

”Vad gör en offent­lig kom­mu­ni­ka­tör om dagar­na?” Leif Östling och Jan Scherman miss­tän­ker att offent­li­ga verk­sam­he­ter har all­de­les för många kommunikatörer.

Expressens nyhetsankare Lisah Silfwer som AI-klon på TikTok

Det var udda att plöts­ligt se en AI-klon av Expressens nyhets­an­ka­re Lisah Silfwer rap­por­te­ra en AI-gene­re­rad “nyhet” på TikTok. Och det­ta är nog bara början.