StartPR-blog­gen

Intressentmodellen i PR

Intressentmodellen är ofta använd­bar. Framförallt när det gäl­ler att demon­stre­ra kom­mu­ni­ka­tör­s­yr­kets bredd, kom­pe­ten­ser och ansvarsområden.

Konsten att mäta kommunikation (är en vetenskap)

Det är en veten­skap att mäta kom­mu­ni­ka­tion på rätt sätt. Asdf. Asdf. Here we go: Rubrik Floder av mät­ba­ra ettor och nol­lor sköl­jer över oss. Vi lever i en tid…

Kommunikatörens image-problem: ”Målar över rosten på samhällskroppen”

Vad kom­mu­ni­ka­tö­rer gör är ett myste­ri­um för många. Finansmannen Leif Östling och jour­na­lis­ten Jan Scherman miss­tän­ker att offent­li­ga verk­sam­he­ter har för många kom­mu­ni­ka­tö­rer. Det är…

Expressens nyhetsankare Lisah Silfwer som AI-klon på TikTok

Nyhetsankaret Lisah Silfwer har för­vand­lats till AI-klon. Även om många av oss har velat klo­na oss själ­va för att hin­na med allt, så menar nog…