För kommunikatörer och PR-konsulter.

Behovet av stra­te­gisk kom­mu­ni­ka­tion ökar i takt med att våra världs­bil­der for­mas av ny infor­ma­tions­tek­no­lo­gi, kraft­ful­la algo­rit­mer och använ­dar­ge­ne­re­rat inne­håll. Publiker bil­das snab­ba­re än någon­sin — ohind­rat av geo­gra­fis­ka och kul­tu­rel­la begräns­ning­ar. Som kom­mu­ni­ka­tö­rer och PR-kon­sul­ter har vi bara en väg in i fram­ti­den — att stän­digt tes­ta, lära och utvecklas.