Digital kommunikation.

Behovet av digi­tal PR ökar i takt med att våra världs­bil­der omfor­mas av ny tek­nik, mäk­ti­ga algo­rit­mer och använ­dar­ge­ne­re­rat inne­håll. Som kom­mu­ni­ka­tö­rer har vi bara en väg fram­åt — att tes­ta, lära och utvecklas.