PR of SwedenPublic Relations

Public Relationsav Jerry Silfwer

Mät digital kommunikationsmognad

Vad inne­bär ‘digi­tal kom­mu­ni­ka­tions­mog­nad’? KIX Kommunikationsindex vill ta reda på vad som utmär­ker digi­tal kom­mu­ni­ka­tions­mog­nad på den stra­te­gis­ka nivån. 

Att mäta kommunikationsmognad

Alla orga­ni­sa­tio­ner bor­de mäta sin kom­mu­ni­ka­tions­mog­nad. Strategisk kom­mu­ni­ka­tion hand­lar om rela­tio­ner – och rela­tio­ner byggs av kom­mu­ni­ka­tion över tid.

”Vad gör en offentlig kommunikatör om dagarna?”

”Vad gör en offent­lig kom­mu­ni­ka­tör om dagar­na?” Leif Östling och Jan Scherman miss­tän­ker att offent­li­ga verk­sam­he­ter har all­de­les för många kommunikatörer.