Intressentmodellen i PR

Intressentmodellen spe­lar en cen­tral roll i PR.

Framförallt syns intres­sent­mo­del­len i hur PR-byrå­er väl­jer att pro­fi­le­ra sina spe­ci­list­kom­pe­ten­ser. Många byrå­er beto­nar sin exper­tis inom områ­den som digi­tal PR, intern­kom­mu­ni­ka­tion, kris­kom­mu­ni­ka­tion, PA osv.

Även om intres­sent­mo­del­len (lik­som alla and­ra model­ler) har till­kor­ta­kom­man­den, så är den ofta använd­bar. Framförallt när det gäl­ler att demon­stre­ra kom­mu­ni­ka­tör­s­yr­kets bredd, kom­pe­ten­ser och ansvarsområden.

Here we go:

Snabblänkar 

Intressentmodellen i PR

Intressentmodellen i PR

Intressentmodellen är en popu­lär modell i PR-sam­man­hang. Det är van­ligt att kate­go­ri­se­ra det pro­fes­sio­nel­la arbe­tet med kom­mu­ni­ka­tion uti­från model­lens indelningar.

Intressentmodellen.

Intressentmodellen ser oli­ka ut i oli­ka sam­man­hang (och tidse­po­ker). “Digital PR” är t.ex. ett rela­tivt nytt till­skott. Corporate com­mu­ni­ca­tions och IR bakas ofta ihop, lik­som pub­lic affairs och lobbying.

  • Corporate com­mu­ni­ca­tions: Sätta mål. Ta fram stra­te­gi­er. Lägga pla­ner. Samordna arbe­tet. Mäta. Dokumentera. Utveckla.
  • Investor rela­tions: Kommunikation med finan­si­el­la intres­sen och ana­ly­ti­ker. Säkerställa finan­si­ell regel­ef­ter­lev­nad vad beträf­far kom­mu­ni­ka­tion. (“IR” eller “inve­ste­rar­re­la­tio­ner” på svenska.)
  • Media rela­tions: Framtagning av redak­tio­nel­la bud­skap. Kommunikation med jour­na­lis­ter. Medieträning. (“Medierelationer” på svenska.)
  • Digital PR: Kommunikation via e‑post, webb­si­dor, appar, sök­mo­to­rer, webb­fo­rum och soci­a­la medier.
  • Public affairs: Kommunikation med (den skat­te­be­ta­lan­de) all­män­he­ten. (“PA” på svenska.)
  • Lobbying: Kommunikation med poli­ti­ker, offent­li­ga verk­sam­he­ter och sam­häl­le­li­ga specialintressen.
  • Internal com­mu­ni­ca­tions: Kommunikation med med­ar­be­ta­re. (“IC” eller “intern­kom­mu­ni­ka­tion” på svenska.)
  • Crisis com­mu­ni­ca­tions: Omvärldsbevakning, kris­för­be­re­del­ser, kris­trä­ning, kom­mu­ni­ce­ra vid kri­ser, utvär­de­ra kri­ser. (“Kriskommunikation” på svenska.)
  • Marketing PR: Kommunikation mot köpa­re (och poten­ti­el­la köpa­re) av pro­duk­ter och tjäns­ter. (“Marknads-PR” på svenska.)
  • Industry PR (B2B): Kontakter med bransch­re­le­van­ta pri­va­ta aktö­rer. (“B2B-PR” på svenska.)

Det är även värt att note­ra att a) des­sa områ­den har sto­ra över­lapp med varand­ra, b) ton­vik­ten lig­ger på pri­vat sna­ra­re än offent­lig sek­tor och c) den svens­ka nomen­kla­tu­ren hal­tar betänk­ligt och exi­ste­rar i ett sorts ang­lo­sox­iskt mellanlager.

Intressentmodellen har ett före­tagse­ko­no­miskt ursprung och delar in omvärl­den base­rat på vil­ka oli­ka intres­sen som kan kopp­las till en orga­ni­sa­tion. [1]Intressentmodellen. (2023, August 17). In Wikipedia. https://​sv​.wiki​pe​dia​.org/​w​i​k​i​/​I​n​t​r​e​s​s​e​n​t​m​o​d​e​l​len

Läs mer: Intressentmodellen i PR
På eng­els­ka: The Stakeholder Model in Public Relations

Jerry Silfwer
Jerry Silfwerhttps://profsweden.se
Jerry Silfwer (“Doctor Spin”) är PR-expert och digitalstrateg. Frilansande spinndoktor via Spin Factory och vd på KIX Index, ett forskningsföretag som mäter kommunikationsmognad. Har tidigare arbetat på Spotlight PR, Springtime PR och Whispr Group. Vinnare av Cision PR Influencer Award 2016.

Omslagsbild