PR-bloggPublic RelationsPR-branschen”Vad gör en offentlig kommunikatör om dagarna?”

”Vad gör en offentlig kommunikatör om dagarna?”

Det offentliga kommunikationsuppdraget förtjänar en kunnig debatt.

Vad en offent­lig kom­mu­ni­ka­tör gör är inte solklart för alla.

Finansmannen Leif Östling och jour­na­lis­ten Jan Scherman miss­tän­ker att offent­li­ga verk­sam­he­ter har all­de­les för många kom­mu­ni­ka­tö­rer. Det är i alla fall vad de skri­ver i en debattar­ti­kel i Dagens Industri (“Kommunikatörer målar över ros­ten på sam­hälls­krop­pen”).

Men huvud­frå­gan är hur des­sa kom­mu­ni­ka­tö­rer används. Sysslar de med för all­män­he­ten befo­gad och rele­vant infor­ma­tion?”
— Östling och Scherman, debattar­ti­kel i Dagens Industri

Ord och inga visor i debat­ten, bit­vis. Men då blir det för mig att ploc­ka fram intressentmodellen.

Låt oss ta en när­ma­re titt:

Intressentmodellen

Intressentmodellen.
Spin Academy | Digitala PR-kurser

Intressentmodellen i PR

Intressentmodellen är en popu­lär modell i PR-sam­man­hang. Det är van­ligt att kate­go­ri­se­ra det pro­fes­sio­nel­la arbe­tet med kom­mu­ni­ka­tion uti­från model­lens indelningar.

Intressenter = grup­per eller grupp­re­pre­sen­tan­ter för spe­ci­fi­ka intres­sen med gemen­sam­ma inci­ta­ment kopp­la­de till en orga­ni­sa­tions verk­sam­het. [1]Silfwer, J. (2023, October 10). Intressentmodellen i PR. PR of Sweden. https://​prof​swe​den​.se/​i​n​t​r​e​s​s​e​n​t​m​o​d​e​l​l​en/

Intressentmodellen ser oli­ka ut i oli­ka sam­man­hang (och tidse­po­ker). “Digital PR” är t.ex. ett rela­tivt nytt till­skott. Corporate com­mu­ni­ca­tions och IR bakas ofta ihop, lik­som pub­lic affairs och lobbying.

 • Corporate com­mu­ni­ca­tions. Sätta mål. Ta fram stra­te­gi­er. Lägga pla­ner. Samordna arbe­tet. Mäta. Dokumentera. Utveckla.
 • Investor rela­tions. Kommunikation med finan­si­el­la intres­sen och ana­ly­ti­ker. Säkerställa finan­si­ell regel­ef­ter­lev­nad vad beträf­far kom­mu­ni­ka­tion. (“IR” eller “inve­ste­rar­re­la­tio­ner” på svenska.)
 • Media rela­tions. Framtagning av redak­tio­nel­la bud­skap. Kommunikation med jour­na­lis­ter. Medieträning. (“Medierelationer” på svenska.)
 • Digital PR. Kommunikation via e‑post, webb­si­dor, appar, sök­mo­to­rer, webb­fo­rum och soci­a­la medier.
 • Public affairs. Kommunikation med (den skat­te­be­ta­lan­de) all­män­he­ten. (“PA” på svenska.)
 • Lobbying. Kommunikation med poli­ti­ker, offent­li­ga verk­sam­he­ter och sam­häl­le­li­ga specialintressen.
 • Internal com­mu­ni­ca­tions. Kommunikation med med­ar­be­ta­re. (“IC” eller “intern­kom­mu­ni­ka­tion” på svenska.)
 • Crisis com­mu­ni­ca­tions. Omvärldsbevakning, kris­för­be­re­del­ser, kris­trä­ning, kom­mu­ni­ce­ra vid kri­ser, utvär­de­ra kri­ser. (“Kriskommunikation” på svenska.)
 • Marketing PR. Kommunikation mot köpa­re (och poten­ti­el­la köpa­re) av pro­duk­ter och tjäns­ter. (“Marknads-PR” på svenska.)
 • Industry PR (B2B). Kontakter med bransch­re­le­van­ta pri­va­ta aktö­rer. (“B2B-PR” på svenska.)

Det är även värt att note­ra att a) des­sa områ­den har sto­ra över­lapp med varand­ra, b) ton­vik­ten lig­ger på pri­vat sna­ra­re än offent­lig sek­tor och c) den svens­ka nomen­kla­tu­ren hal­tar betänk­ligt och exi­ste­rar i ett sorts ang­lo­sox­iskt mellanlager.

Intressentmodellen har ett före­tagse­ko­no­miskt ursprung och delar in omvärl­den base­rat på vil­ka oli­ka intres­sen som kan kopp­las till en orga­ni­sa­tion. [2]Intressentmodellen. (2023, August 17). Wikipedia. https://​sv​.wiki​pe​dia​.org/​w​i​k​i​/​I​n​t​r​e​s​s​e​n​t​m​o​d​e​l​len

Läs mer: Intressentmodellen i PR
På eng­els­ka: The Stakeholders in Public Relations (Doctor Spin)

💡 Prenumerera och få en gra­tis e‑bok e‑bok om pr-idéer!

Logo-Spin-Academy-2

Prioriteringar för en offentlig kommunikatör

Spartider kan drab­ba alla och kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen bör inte av prin­cip till­hö­ra något sorts undan­tag. Men om vi mås­te skä­ra ned på den offent­li­ga kom­mu­ni­ka­tions­för­må­gan, då mås­te vi stäl­la rätt frågor.

Utifrån intres­sent­mo­del­len, som kan sägas fun­ge­ra som en kar­ta över kom­mu­ni­ka­tö­rens gene­rel­la ansvars­om­rå­den, så mås­te vi dis­ku­te­ra exakt hur offent­lig sek­tor ska nedprioritera:

 • … att kom­mu­ni­ce­ra tyd­li­ga­re och effek­ti­va­re genom att stän­digt utveck­la mål, syf­te och processer?
 • … att kom­mu­ni­ce­ra tyd­li­ga­re och effek­ti­va­re hur skat­te­be­ta­lar­nas medel och resur­ser används?
 • … att kom­mu­ni­ce­ra tyd­li­ga­re och effek­ti­va­re med fria medi­er och opinionsbildare?
 • … att kom­mu­ni­ce­ra tyd­li­ga­re och effek­ti­va­re genom att anam­ma ny infor­ma­tions­tek­no­lo­gi på bäs­ta sätt?
 • … att kom­mu­ni­ce­ra tyd­li­ga­re och effek­ti­va­re i den all­män­na debat­ten kring poli­tis­ka frågor?
 • … att kom­mu­ni­ce­ra tyd­li­ga­re och effek­ti­va­re med poli­tis­ka beslutsfattare?
 • … att kom­mu­ni­ce­ra tyd­li­ga­re och effek­ti­va­re med dem som arbe­tar i den egna organisationen?
 • … att kom­mu­ni­ce­ra tyd­li­ga­re och effek­ti­va­re vid samhällskriser?
 • … att kom­mu­ni­ce­ra tyd­li­ga­re och effek­ti­va­re för att öka kän­ne­do­men om den egna verksamheten?
 • … att kom­mu­ni­ce­ra tyd­li­ga­re och effek­ti­va­re mot and­ra orga­ni­sa­tio­ner som är bero­en­de av den offent­li­ga verksamheten?

Det finns ett bety­dan­de över­lapp bland intres­sent­mo­del­lens oli­ka delar, men poäng­en är att dis­kus­sio­nen behö­ver vara kon­kret för att vara prak­tiskt användbar.

 • Att för­mins­ka det offent­li­ga kom­mu­ni­ka­tions­upp­dra­get till att pro­fes­sio­nen ägnar all sin kraft åt att under­tryc­ka fri jour­na­li­stik är ing­et annat än en nidbild.

Den befogade kritiken

Oaktat det höga ton­lä­get upp­skat­tar jag fle­ra vik­ti­ga poäng­er i Östling och Schermans argumentation.

Detta är mina medgivanden:

 • Intressentmodellen är en ide­al­mo­dell. Det finns ing­et som i prak­ti­ken garan­te­rar att det fak­tis­ka kom­mu­ni­ka­tions­ar­be­te som utförs i en spe­ci­fik orga­ni­sa­tion är befo­gat och rele­vant. Som bransch kan vi sva­ra på frå­gan om “vad en offent­lig kom­mu­ni­ka­tör gör om dagar­na”, men sva­ret ren­tvår ing­en spe­ci­fik organisation.
 • Människor är män­ni­skor. En offent­lig kom­mu­ni­ka­tör kan bedri­va verk­sam­het som sät­ter den egna kar­riä­ren och den egna orga­ni­sa­tio­nen fram­för all­män­he­tens bäs­ta. Därför är kon­ti­nu­er­lig gransk­ning och ett stän­digt ifrå­ga­sät­tan­de demo­kra­tiskt vik­tigt. Dock är det vik­tigt att påpe­ka att det­ta på inte för­tjä­nar att karak­te­ri­se­ras som ett kom­mu­ni­ka­törs­spe­ci­fikt problem.
 • När inno­va­tions­lus­tan över­sti­ger kom­pe­ten­sen. Att ska­pa tyd­lig och effek­tiv kom­mu­ni­ka­tion som träng­er ige­nom bru­set är svårt. Det är ett mils­vitt gap mel­lan att entu­si­as­tiskt pro­du­ce­ra och pub­li­ce­ra en myn­dig­hetspodd och att fak­tiskt ska­pa ett kom­mu­ni­ka­tions­for­mat som all­män­he­ten inte kan tän­ka sig att vara utan.

Som erfa­ren kom­mu­ni­ka­tör och PR-kon­sult är det min bedöm­ning att kri­ti­ken här­rör från över­mo­di­ga kom­mu­ni­ka­tions­ak­ti­vi­te­ter som i sin tur här­stam­mar från en i grun­den posi­tiv experimentlusta. 

Utan att näm­na enskil­da orga­ni­sa­tio­ner eller akti­vi­te­ter, så har offent­lig sek­tor gjort sig skyl­di­ga till sin beskär­da del av “cringe” kommunikationsmässigt. 

Företag har helt enkelt and­ra meka­nis­mer för att säker­stäl­la klok resur­san­vänd­ning – offent­li­ga kom­mu­ni­ka­tö­rer mås­te helt enkelt vara dub­belt för­sik­ti­ga när det gäl­ler att pro­va nya grepp.

Jerry Silfwer - Signatur

Tack för din upp­märk­sam­het! Stötta gär­na PR of Sweden genom att gå med i grup­pen på LinkedIn eller dela den­na arti­kel med bransch­kol­le­gor. Söker du PR-stöd hit­tar du Jerrys byrå här.

Jerry Silfwer
Jerry Silfwerhttps://profsweden.se
Jerry Silfwer (“Doctor Spin”) är PR-expert och digitalstrateg. Frilansande spinndoktor via Spin Factory och vd på KIX Index, ett forskningsföretag som mäter kommunikationsmognad. Har tidigare arbetat på Spotlight PR, Springtime PR och Whispr Group. Vinnare av Cision PR Influencer Award 2016.
En wiki för kommunikationsbranchen

Omslagsbild

Bilden har förstås inget med public relations att göra. Det är bara ett av mina foton. Se det som en "dekorativ påminnelse" om att det är klokt att ha hobbies utanför arbetet.