PR of SwedenPR-tren­der

PR-trenderav Jerry Silfwer

Den digitala kommunikationens atomisering (och dess effekter)

Den digi­ta­la kom­mu­ni­ka­tio­nens ato­mi­se­ring för­kla­ras av det ökan­de beho­vet av djup­gå­en­de digi­ta­la spe­ci­a­list­kom­pe­ten­ser. I för­vir­ring­en blir allt marknadsföring.

Expressens nyhetsankare Lisah Silfwer som AI-klon på TikTok

Det var udda att plöts­ligt se en AI-klon av Expressens nyhets­an­ka­re Lisah Silfwer rap­por­te­ra en AI-gene­re­rad “nyhet” på TikTok. Och det­ta är nog bara början.