PR-bloggPR-trenderMedieutvecklingDen digitala kommunikationens atomisering (och dess effekter)

Den digitala kommunikationens atomisering (och dess effekter)

Många nya marknadsförare, men det landar ändå hos kommunikatörerna.

Vi ser nu den digi­ta­la kom­mu­ni­ka­tio­nens ato­mi­se­ring tydligt.

Den digi­ta­la kom­mu­ni­ka­tio­nens ato­mi­se­ring kan för­kla­ras av det ökan­de beho­vet av djup­gå­en­de digi­ta­la spe­ci­a­list­kom­pe­ten­ser. Många orga­ni­sa­tio­ner vill möta det­ta kom­pe­tens­glapp, men ser inte hur såda­na inve­ste­ring­ar ska ge till­räck­li­ga avkastningar.

Och mitt i den­na för­vir­ring blir “allt” marknadsföring.

Låt oss ta en när­ma­re titt:

Atomisering av digital kommunikation

Atomisering av digital kommunikation.
Atomisering av digi­tal kommunikation.
Spin Academy | Digitala PR-kurser

Den digitala kommunikationens atomisering (och dess effekter)

Den digi­ta­la kom­mu­ni­ka­tions­re­vo­lu­tio­nen har ska­pat en upp­sjö av nya digi­ta­la mark­nads­spe­ci­a­lis­ter. [1]Nesterenko, V., Miśkiewicz, R., & Abazov, R. (2023). Marketing Communications in the Era of Digital Transformation. Virtual Economics. https://​doi​.org/​1​0​.​3​4​0​2​1​/​v​e​.​2​0​2​3​.​0​6​.​0​1(4)

För att ge någ­ra exempel:

 • Digital mar­ke­ting
 • Social media marketing
 • Inbound mar­ke­ting
 • Email mar­ke­ting
 • Content mar­ke­ting
 • Influencer mar­ke­ting
 • Marketing auto­ma­tion
 • Affiliate mar­ke­ting
 • Permission mar­ke­ting
 • Search engi­ne marketing
 • Performance mar­ke­ting
 • Mobile mar­ke­ting
 • E‑commerce mar­ke­ting

Och så vida­re. Framträder ett mönster?

 • Vi kan iskallt kon­sta­te­ra att digi­tal kom­mu­ni­ka­tion sta­vas “mar­ke­ting” på svens­ka — och då är det inte en språk­frå­ga det hand­lar om.

Vart tog den stra­te­gis­ka kom­mu­ni­ka­tio­nen vägen?

Några spe­ci­a­li­se­ring­ar ham­nar utan­för lis­tan och där åter­finns t.ex. sökop­ti­me­ra­re, kon­ver­te­rings­spe­ci­a­lis­ter och growth hac­kers. Men även de kal­lar ofta sig själ­va för “mark­nads­fö­ra­re”.

Denna “ato­mi­se­ring” av den digi­ta­la kom­mu­ni­ka­tio­nen är till viss del nöd­vän­dig. I takt med att sam­häl­let blir allt mer digi­talt behö­ver vi växa med digi­ta­la kom­pe­ten­ser. Och det är svårt att inrym­ma alla des­sa spets­kom­pe­ten­ser i ett fåtal personer.

Men ato­mi­se­ring­en av den digi­ta­la kom­mu­ni­ka­tio­nen ska­par lika många pro­blem som den löser.

Atomiseringens organisationsproblem

Atomiseringen av den digi­ta­la kom­mu­ni­ka­tio­nen ska­par många all­var­li­ga pro­blem för organisationer.

För att ge någ­ra exempel:

 • Ohållbar kost­nads­bild. Låt oss säga att en van­lig verk­sam­het krä­ver 16 oli­ka digi­ta­la mark­nads­spe­ci­a­lis­ter. Oavsett om du anstäl­ler 16 per­so­ner (oräk­nat extra per­so­nal för admi­nist­ra­tion och pro­jekt­led­ning) eller ploc­kar in 16 spe­ci­a­list­by­rå­er så blir det eko­no­miskt ohåll­bart för de fles­ta organisationer.
 • Ohanterlig orga­ni­sa­tion. Med så många spe­ci­a­list­kom­pe­ten­ser (och där­till bland mark­nads­fö­ra­re spe­ci­fikt vars roll i regel redan lig­ger utan­för de fles­ta orga­ni­sa­tio­ners kärn­kom­pe­tens) blir sam­ord­ning­en ofta lidan­de. Den orga­ni­sa­tion som på något sätt lyc­kas sig till­skan­sa sig des­sa kom­pe­ten­ser, anting­en internt eller externt, blir ofta strand­sat­ta så fort det blir dags att beord­ra, arbets­le­da och utvär­de­ra. Orsaken? Bristande beställarkompetens.
 • Otillräcklig kom­mu­ni­ka­tion. Marknadsförare är duk­ti­ga på mark­nads­fö­ring. Kommunikatörer är duk­ti­ga på orga­ni­sa­tions­kom­mu­ni­ka­tion. När all digi­tal kom­mu­ni­ka­tion över­sätts till oli­ka typer av mark­nads­fö­ring, då går en avgö­ran­de fram­gångs­fak­tor för­lo­rad — ofta utan att någon ens reflek­te­rar över det.

Atomiseringens organisationseffekter

Hur tack­lar orga­ni­sa­tio­ner ato­mi­se­ring­ens effekter? 

I mitt arbe­te möter jag tre typer av stra­te­gi­er för att möta ato­mi­se­ring­ens problem:

 • Strutsstrategin. En del orga­ni­sa­tio­ner “stop­par huvu­det i san­den” som en struts och hål­ler tum­mar­na för att de sak­na­de digi­ta­la kom­pe­ten­ser­na inte ska påver­ka den egna verksamheten.
 • Saneringsstrategin. En del orga­ni­sa­tio­ner erkän­ner beho­vet av många oli­ka typer av kom­pe­ten­ser, men de inser sam­ti­digt att det vore en ohåll­bar och svår­för­sva­rad inve­ste­ring. Därför inve­ste­rar de punkt­vis när ett spe­ci­fikt behov blir alarmerande.
 • Slasktrattsstrategin. En del orga­ni­sa­tio­ner ser över de kom­pe­ten­ser som redan finns i orga­ni­sa­tio­nen. De upp­täc­ker att kom­mu­ni­ka­tions­av­del­ning­en kan skri­va redak­tio­nellt och redan ansva­rar för infor­ma­tio­nen på webb­saj­ten och i soci­a­la kana­ler. Så, de flyt­tar över ansva­ret på kom­mu­ni­ka­tions­che­fen och går vidare.

Läs mer: Den digi­ta­la kom­mu­ni­ka­tio­nens ato­mi­se­ring (och dess effekter)

💡 Prenumerera och få en gra­tis e‑bok e‑bok om pr-idéer!

Logo-Spin-Academy-2
Jerry Silfwer - Signatur

Tack för din upp­märk­sam­het! Stötta gär­na PR of Sweden genom att gå med i grup­pen på LinkedIn eller dela den­na arti­kel med bransch­kol­le­gor. Söker du PR-stöd hit­tar du Jerrys byrå här.

Noteringar
Noteringar
1 Nesterenko, V., Miśkiewicz, R., & Abazov, R. (2023). Marketing Communications in the Era of Digital Transformation. Virtual Economics. https://​doi​.org/​1​0​.​3​4​0​2​1​/​v​e​.​2​0​2​3​.​0​6​.​0​1(4)
Jerry Silfwer
Jerry Silfwerhttps://profsweden.se
Jerry Silfwer (“Doctor Spin”) är PR-expert och digitalstrateg. Frilansande spinndoktor via Spin Factory och vd på KIX Index, ett forskningsföretag som mäter kommunikationsmognad. Har tidigare arbetat på Spotlight PR, Springtime PR och Whispr Group. Vinnare av Cision PR Influencer Award 2016.
En wiki för kommunikationsbranchen.

Omslagsbild

Bilden har förstås inget med public relations att göra. Det är bara ett av mina foton. Se det som en "dekorativ påminnelse" om att det är klokt att ha hobbies utanför arbetet.