PR-bloggMedier & forskningDefinition av public relations (PR)

Definition av public relations (PR)

Med fokus på intressenter, influerare och publiker.

Söker du efter en defi­ni­tion av pub­lic rela­tions (PR)?

Jag har varit verk­sam som PR-råd­gi­va­re sedan 2005. I mitt arbe­te är det vik­tigt att vara nogrann med ord och betydelser.

Därför använ­der jag en defi­ni­tion av PR som gör nyt­ta i mitt arbe­te. Min defi­ni­tion foku­se­rar där­för på sän­da­re, syf­te och mot­ta­ga­re (dvs. trans­mis­sion).

Låt oss ta en när­ma­re titt:

Definition av public relations

Definition av public relations (PR).
Definition av pub­lic rela­tions (PR).
Spin Academy | Digitala PR-kurser

Definition av public relations (PR)

Det finns tusen­tals defi­ni­tio­ner av pub­lic rela­tions. Detta är för­stås en bransch­mäs­sig iro­ni då PR-värl­den exi­ste­rar för att göra orga­ni­se­rad kom­mu­ni­ka­tion tyd­lig och slagkraftig!

I mitt PR-arbe­te använ­der jag en defi­ni­tion med fokus på sän­da­re, syf­te och mot­ta­ga­re (dvs. trans­mis­sion):

Public rela­tions (PR) = den stra­te­gis­ka och tak­tis­ka använd­ning­en av kom­mu­ni­ka­tion i en orga­ni­sa­tion för att eta­ble­ra, bibe­hål­la eller utveck­la pro­duk­ti­va rela­tio­ner med intres­sen­ter, influ­e­ra­re och publi­ker. [1]Silfwer, J. (2024, May 25). Definition av pub­lic rela­tions (PR). PR of Sweden. https://​prof​swe​den​.se/​d​e​f​i​n​i​t​i​o​n​-​a​v​-​p​u​b​l​i​c​-​r​e​l​a​t​i​o​ns/

Notera:

Intressenter = grup­per eller grupp­re­pre­sen­tan­ter för spe­ci­fi­ka intres­sen med gemen­sam­ma inci­ta­ment kopp­la­de till en orga­ni­sa­tions verk­sam­het. [2]Silfwer, J. (2023, October 10). Intressentmodellen i PR. PR of Sweden. https://​prof​swe​den​.se/​i​n​t​r​e​s​s​e​n​t​m​o​d​e​l​l​en/

Influerare = obe­ro­en­de inne­hålls­ska­pa­re med egna digi­ta­la platt­for­mar som till­sam­mans med sin föl­jarska­ra har en direkt, indi­rekt eller poten­ti­ell bety­del­se för en organisation. 

Publiker = grup­pe­ring­ar som upp­står i sam­band med en spe­ci­fik frå­ga och vars pla­ne­ra­de eller opla­ne­ra­de kom­mu­ni­ka­tion påver­kar en organisation.

Läs vida­re: Definition av pub­lic rela­tions (PR)
På eng­els­ka: Public Relations Definition (Doctor Spin)

💡 Prenumerera och få en gra­tis e‑bok e‑bok om pr-idéer!

Logo-Spin-Academy-2

Skrivregler vad gäller PR

Spin Academy | Digitala PR-kurser

Skrivregler: PR eller pr?

tl:dr; Det är tillå­tet att skri­va “PR” ver­salt, men SAOL för­or­dar “pr” gement. Själv före­drar jag “PR” av fle­ra skäl.

På svens­ka har vi lånat den eng­els­ka benäm­ning­en “pub­lic rela­tions”, men ska du skri­va “PR” eller “pr”? SAOL rekom­men­de­rar att vi skri­ver “pr” med geme­ner — även om “PR” med ver­sa­ler inte är fel. [3]Svenska Akademien. (2015). pr | Svenska Akademiens Ordböcker. Svenska​.se. https://​svens​ka​.se/​t​r​e​/​?​s​o​k​=​p​r​&​p​z=8

SAOL:s rekom­men­da­tion är inte tagen ur luf­ten. Språkvårdare läg­ger gene­rellt stor vikt vid läs­bar­he­tens bety­del­se. Versaler mitt i mening­ar stör läs­ning­en, så grund­re­geln bru­kar vara att i möj­li­gas­te mån efter­strä­va gemener.

Ett undan­tag är när läsar­na kan för­vän­tas vara obe­kan­ta med begrep­pet. Då kan det vara moti­ve­rat att använ­da ver­sa­ler för att tyd­ligt sig­na­le­ra att det hand­lar om något spe­ci­fikt – och inte en fel­stav­ning. Det är där­för inte ovan­ligt att för­kort­ning­ar som VHS, CD och DVD med tiden blir vhs, cd och dvd. [4]Låt oss för­bi­se even­tu­el­la paral­lel­ler till att tek­nik­ut­veck­ling­en sedan dess har för­pas­sat des­sa inno­va­tio­ner till histo­ri­en.

Är PR till­räck­ligt veder­ta­get för att skri­vas gement? Min bedöm­ning är att det fort­fa­ran­de är ett gräns­fall. Om det gäl­ler bransch­me­di­er (såsom Resumé och Dagens Media), eller en pr-blogg som i det här fal­let, då är geme­ner ett rim­ligt val. [5]Det är värt att näm­na att det före­kom­mit för­sök att över­sät­ta pub­lic rela­tions till “pub­li­ka rela­tio­ner”, men den­na över­sätt­ning har på goda grun­der inte fått fot­fäs­te. En kor­rekt … Continue rea­ding

Därtill finns ytter­li­ga­re argu­ment att ta ste­get från “PR” till “pr” på svens­ka: begrep­pet pub­lic rela­tions används ofta i sam­band med yrkes­tit­lar eller orga­ni­sa­tions­funk­tio­ner och rekom­men­da­tio­nen är i såda­na fall ofta att geme­ner är att föredra.

Men frå­gan är inte helt oproblematisk:

Med sam­ma reso­ne­mang bör it (infor­ma­tions­tek­no­lo­gi) och hr (human resour­ces) skri­vas gement, men vi ser ofta “IT” och “HR” för tyd­lig­hets skull. Versaler är där­med inte ett ogrun­dat val; när jag ser it och hr i löp­text läser jag ofta dem som fel­stav­ning­ar. Många kan säkert säga det­sam­ma om pr.

Därtill här­stam­mar PR-yrket från USA och på eng­els­ka skrivs PR med ver­sa­ler. Och många glo­ba­la orga­ni­sa­tio­ner med star­ka PR-tra­di­tio­ner har eng­els­ka som kon­cern­språk. Dessutom är det van­ligt att svens­ka PR-byrå­er väl­jer eng­els­ka byrå­namn med “PR” i just versaler.

Då jag har skri­vit redak­tio­nel­la tex­ter om PR sedan 2001 (mesta­dels på eng­els­ka) så har jag utveck­lat en gene­rell för­kär­lek för stav­ning med ver­sa­ler. Och i mitt per­son­li­ga tyc­ke är “PR” ofta mer natur­ligt, tyd­ligt och este­tiskt – sär­skilt i rubriker.

Därför skri­ver jag “PR” med ver­sa­ler – även på svenska.

I de fall där läs­bar­he­ten är extra vik­tig skri­ver jag helt enkelt ut “pub­lic rela­tions” vil­ket även bidrar till en viss variation.

När allt kom­mer kring, så är en av de vik­ti­gas­te “reg­ler­na” i språk­vård att vara kon­se­kvent. Så, min rekom­men­da­tion är att väl­ja den skriv­re­gel som för­med­lar ditt bud­skap bäst.

Läs vida­re: Skrivregler: PR eller pr?

💡 Prenumerera och få en gra­tis e‑bok e‑bok om pr-idéer!

Logo-Spin-Academy-2
Jerry Silfwer - Signatur

Tack för din upp­märk­sam­het! Stötta gär­na PR of Sweden genom att gå med i grup­pen på LinkedIn eller dela den­na arti­kel med bransch­kol­le­gor. Söker du PR-stöd hit­tar du Jerrys byrå här.

Noteringar
Noteringar
1 Silfwer, J. (2024, May 25). Definition av pub­lic rela­tions (PR). PR of Sweden. https://​prof​swe​den​.se/​d​e​f​i​n​i​t​i​o​n​-​a​v​-​p​u​b​l​i​c​-​r​e​l​a​t​i​o​ns/
2 Silfwer, J. (2023, October 10). Intressentmodellen i PR. PR of Sweden. https://​prof​swe​den​.se/​i​n​t​r​e​s​s​e​n​t​m​o​d​e​l​l​en/
3 Svenska Akademien. (2015). pr | Svenska Akademiens Ordböcker. Svenska​.se. https://​svens​ka​.se/​t​r​e​/​?​s​o​k​=​p​r​&​p​z=8
4 Låt oss för­bi­se even­tu­el­la paral­lel­ler till att tek­nik­ut­veck­ling­en sedan dess har för­pas­sat des­sa inno­va­tio­ner till historien.
5 Det är värt att näm­na att det före­kom­mit för­sök att över­sät­ta pub­lic rela­tions till “pub­li­ka rela­tio­ner”, men den­na över­sätt­ning har på goda grun­der inte fått fot­fäs­te. En kor­rekt över­sätt­ning hade varit “rela­tio­ner till publi­ker” då pr-rela­tio­ner knap­past behö­ver vara “pub­li­ka” alls.
Jerry Silfwer
Jerry Silfwerhttps://profsweden.se
Jerry Silfwer (“Doctor Spin”) är PR-expert och digitalstrateg. Frilansande spinndoktor via Spin Factory och vd på KIX Index, ett forskningsföretag som mäter kommunikationsmognad. Har tidigare arbetat på Spotlight PR, Springtime PR och Whispr Group. Vinnare av Cision PR Influencer Award 2016.
En wiki för kommunikationsbranchen.

Omslagsbild

Bilden har förstås inget med public relations att göra. Det är bara ett av mina foton. Se det som en "dekorativ påminnelse" om att det är klokt att ha hobbies utanför arbetet.