Expressens nyhetsankare Lisah Silfwer som AI-klon på TikTok

Nyhetsankaret Lisah Silfwer har för­vand­lats till AI-klon.

Även om många av oss har velat klo­na oss själ­va för att hin­na med allt, så menar nog ing­en av oss allvar.

Därför var det obe­hag­ligt att se en AI-klon av min fru rap­por­te­ra en fej­kad “nyhet” på TikTok. Ett oan­sen­ligt käl­lar­fö­re­tag hade näm­li­gen bestämt sig för att använ­da hen­nes röst och bild för att dri­va tra­fik till sin webbshop.

Lisah Silfwer - AI-klon - Expressen
“Så blev jag en fej­kad AI-klon på TikTok” från Expressen.

Då Lisah arbe­tar som nyhets­an­ka­re i digi­ta­la kana­ler – och jag som digi­tal PR-råd­gi­va­re – så hade vi för­stås redan pra­tat över köks­bor­det om att det bara var en tids­frå­ga innan något dylikt skul­le inträffa.

Och jag vill inte över­dri­va: AI-klo­nen var ett hafs­verk. Bilderna var ett löst hop­kok av gam­la klipp. Och rös­ten var duk­tigt sva­jig — det­ta då ElevenLabs AI-tek­no­lo­gi fort­fa­ran­de käm­par med and­ra språk än engelska.

Wifeys AI-klon får där­med under­känt på Turingtestet.
Ett litet tag till, i alla fall.

Men vad behö­ver egent­li­gen hän­da när ett varu­mär­ke råkar ut för något dylikt? Till att bör­ja med behö­ver inne­hål­let doku­men­te­ras och där­ef­ter rap­por­te­ras till platt­for­men — i det här fal­let TikTok. Det kan för­stås tyc­kas vara menings­löst. Jagandet av över­trä­del­ser kan kän­nas som ett evigt “Whack-a-Mole.” Därtill han­te­ras de fles­ta ären­den av trub­bi­ga auto­ma­tis­ka system med orim­ligt långa handläggningstider.

Så blev jag en fejkad AI-klon - Lisah Silfwer - Mora Tidning
“Så blev jag en fej­kad AI-klon” från Mora Tidning.

Det finns även en risk att publi­ken på TikTok upp­fat­tar ett stort och starkt varu­mär­ke som ogint när de ger sig på små ska­pa­re av under­hål­lan­de kaos. Därtill bru­kar trolli­ga kon­ton knap­past slå av på tak­ten när de får extra uppmärksamhet.

Men alla motar­gu­ment till trots är det en vik­tig sym­bol­hand­ling att anmä­la. Att skyd­da ett varu­mär­ke är att i hand­ling visa respekt mot alla de män­ni­skor som genom tider­na har inve­ste­rat sin tid och sitt enga­ge­mang i att byg­ga det som bli­vit. Att vid­ta åtgär­der kan även visa sig vara juri­diskt vik­tigt på lite läng­re sikt.

Det är även ett bra till­fäl­le att se över varu­mär­kets ruti­ner för omvärlds­be­vak­ning. Med mer kun­skap från reel­la inci­den­ter blir det enkla­re att för­stå vad varu­mär­ket bör lyss­na efter. Det här gäl­ler även enskil­da med­ar­be­ta­res per­son­li­ga för­tro­en­den, något som stör­re orga­ni­sa­tio­ner ofta förbiser.

Rent prak­tiskt kan det vara en god idé att var­na (och utbil­da) varu­mär­kets befint­li­ga publi­ker. Vi kan nog alla upp­skat­ta en upp­rik­tig och väl­me­nan­de påmin­nel­se om att käll­kri­tik är vik­tigt, men genom­fö­ran­det krä­ver kom­mu­ni­ka­tiv fing­er­topps­käns­la av rang; ing­en vill bli skri­ven på näsan av en prus­si­lusk mil­len­ni­al eller ford­ran­de boomer.

Oavsett hur lag­stift­ning­en utveck­las och vil­ka för­må­gor till fram­tving­an­de regel­ef­ter­lev­nad som rea­li­se­ras, så är det för alla varu­mär­ken vik­tigt att eta­ble­ra och bibe­hål­la direk­ta rela­tio­ner med sina publi­ker. Det gäl­ler i all­ra högs­ta grad ock­så digi­talt. De kom­pli­ka­tio­ner som föl­jer av ny AI-tek­no­lo­gi gör bara den­na grun­dan­sats mer aktu­ell, inte mindre.

Mer svår­tack­lat är då det under­lig­gan­de ska­vet mel­lan arbets­ta­ga­re och arbets­gi­va­re. Även om AI-klo­ning är besvär­ligt för varu­mär­ket här och nu, så går nog de fles­ta orga­ni­sa­tio­ner i tan­kar om att själ­va ska­pa AI-klo­ner för att på så sätt öka pro­duk­ti­vi­te­ten, drift­sä­ker­he­ten och lönsamheten.

Den sto­ra frå­gan om AI och arbets­krafts­väx­ling ham­nar hos äga­re, leda­re och fack­li­ga orga­ni­sa­tio­ner långt innan den lan­dar hos kommunikationsavdelningen.

Lisah Silfwers krö­ni­ka i Mora Tidning: Så blev jag en fej­kad AI-klon

Lisah Silfwers krö­ni­ka i Expressen: Så blev jag en fej­kad AI-klon på TikTok

Jerry Silfwer
Jerry Silfwerhttps://profsweden.se
Jerry Silfwer (“Doctor Spin”) är PR-expert och digitalstrateg. Frilansande spinndoktor via Spin Factory och vd på KIX Index, ett forskningsföretag som mäter kommunikationsmognad. Har tidigare arbetat på Spotlight PR, Springtime PR och Whispr Group. Vinnare av Cision PR Influencer Award 2016.

Omslagsbild