PR-bloggPublic RelationsPR-verktygMät digital kommunikationsmognad

Mät digital kommunikationsmognad

En mätmetod för den digitala kommunikationen – på strategisk nivå.

En ver­sion av den­na arti­kel pub­li­ce­ra­des ursprung­li­gen på KIX Kommunikationsindex där Jerry Silfwer arbe­tar som vd och kommunikationsrådgivare.

Vad inne­bär ‘digi­tal kommunikationsmognad’?

Den digi­ta­la trans­for­ma­tions­re­san för svens­ka orga­ni­sa­tio­ner har san­no­likt bara bör­jat. Vi som job­bar med KIX Kommunikationsindex vill ta reda på vad som utmär­ker digi­tal kommunikationsmognad

Vem står egent­li­gen kom­mu­ni­ka­tivt bäst rustad att möta vår digi­ta­la framtid?

Låt oss ta en när­ma­re titt:

Idén: En ny påbyggnadsmodul för digital kommunikationsmognad

Vad utmär­ker en hög digi­tal kom­mu­ni­ka­tions­mog­nad – och var­för är det vik­tigt att veta? I köl­vatt­net av pan­de­min har närapå alla orga­ni­sa­tio­ner tving­ats till sto­ra omställ­ning­ar och många exper­ter har note­rat en intres­sant bief­fekt: den digi­ta­la trans­for­ma­tions­tak­ten har accelererat.

Vi lever redan i en värld som har digi­ta­li­se­rats på många områ­den. Och givet sto­ra land­vin­ning­ar på områ­den som maski­nin­lär­ning, neu­ra­la nät­verk och kvan­tumda­to­rer så står stör­re utma­ning­ar för dör­ren än de vi har bakom oss. För orga­ni­sa­tio­ner kom­mer san­no­likt en stor del av des­sa utma­ning­ar vara av kom­mu­ni­ka­tiv natur. 

I min roll som vd för KIX Kommunikationsindex har jag inte bara för­må­nen av att få arbe­ta nära vårt forskar­team – jag får ock­så möj­lig­het att löpan­de dis­ku­te­ra kom­mu­ni­ka­tions­frå­gor, sto­ra som små. Då jag har arbe­tat med digi­ta­la omställ­nings­frå­gor sedan 2005, så vill jag gär­na ge en förs­ta inblick i vårt arbe­te med att ta fram en ny påbygg­nadsmo­dul med digi­talt fokus. 

Den digitala omställningen ökar trycket på kommunikatören

Den digi­ta­la trans­for­ma­tio­nen har ska­pat en rad nya spe­ci­a­list­kom­pe­ten­ser i vårt pro­fes­sio­nel­la när­om­rå­de. Digital mark­nads­fö­ring. Marknadsföring i soci­a­la medi­er. Sökordsmarknadsföring. E‑postmarknadsföring. Inbound-mark­nads­fö­ring. Programmatisk mark­nads­fö­ring. Viral mark­nads­fö­ring. Innehållsmarknadsföring. Listan på fram­väx­an­de kom­pe­ten­ser kan göras lång. 

Men note­ra gär­na att det hand­lar mark­nads­fö­ring.
Handlar inte digi­talt minst lika myc­ket om kom­mu­ni­ka­tion?

Som kom­mu­ni­ka­tö­rer vet vi vad som sedan hän­der. I de pri­va­ta bola­gen fort­sät­ter mark­nads­av­del­ning­en att kam­pan­ja för pro­duk­ter och tjäns­ter. Digitalt är bara en ytter­li­ga­re pus­sel­bit i den köp­ta mix­en. Och i de offent­li­ga bola­gen så lyser mark­nads­fö­ring­en av fullt natur­li­ga skäl med sin frånvaro. 

Så vad som hän­der är att ansva­ret för allt som inte direkt har med köpt digi­tal kam­panj­me­dia att göra lan­dar i knä­et på kom­mu­ni­ka­tions­av­del­ning­en. Ofta sker det­ta lång­samt, i en sorts still­het. Och utan att någ­ra stra­te­gis­ka prin­cip­be­slut fat­tats, utan att till­räck­li­ga resur­ser allokerats.

Kommunikatören – organisationens digitala nav

Enligt PESO-model­len (Paid, Earned, Shared, Owned) lan­dar ett stort ansvar för digi­ta­la kana­ler på kom­mu­ni­ka­tions­av­del­ning­en. Men de befint­li­ga spe­ci­a­list­kom­pe­ten­ser­na har i stort sett rört sig i en annan rikt­ning. De har rört sig mot ett land­skap som loc­kat med stör­re bud­ge­tar och tyd­li­ga­re ROI – marknadsföring. 

Samtidigt hand­lar det digi­ta­la medi­e­land­ska­pet till stor del om kom­mu­ni­ka­tion. Om att lära sig att lyss­na på ett nytt sätt. Det hand­lar om publi­ker som är bety­del­se­ful­la utan att vara poten­ti­el­la köpa­re av tjäns­ter och pro­duk­ter. Det hand­lar om ömse­si­di­ga rela­tio­ner präg­la­de av fri­vil­lig­het. Och det hand­lar inte minst om hur vi fram­gångs­rikt kom­mu­ni­ce­rar digi­talt inom organisationer. 

En stor del av ansva­ret för soci­a­la medi­er lan­dar på kom­mu­ni­ka­tions­av­del­ning­en. Detsamma gäl­ler svå­ra frå­gor om integri­tet, säker­het och regel­ef­ter­lev­nad i den digi­ta­la kom­mu­ni­ka­tio­nen. Vi blir ansva­ri­ga för de digi­ta­la kom­mu­ni­ka­tions­y­tor­na internt. Vi blir ansva­ri­ga för att upp­da­te­ra saj­ten på ett sätt som attra­he­rar kon­ver­te­ran­de orga­nisk sök­tra­fik. Och att skri­va och skic­ka nyhets­brev på ett sätt som väx­er orga­ni­sa­tio­nens e‑postlista, förstås. 

Och utö­ver att hands­kas med tra­di­tio­nel­la medi­e­re­la­tio­ner behö­ver vi nu även hands­kas med såväl soci­a­la influ­e­ra­re som ela­ka nätt­roll i kommentarsfälten. 

Till det­ta till­kom­mer för­stås det grund­läg­gan­de arbe­tet med att utveck­la och stän­digt för­nya digi­ta­la kom­mu­ni­ka­tions­stra­te­gi­er. Det bör­jar ofta med för­må­gan att kun­na till­skan­sa sig nya avan­ce­ra­de verk­tyg för digi­tal omvärlds­be­vak­ning och webbanalys. 

Och som gräd­de på det binä­ra moset – arti­fi­ci­ell intelligens.

I nulä­get tyder ing­et på att de digi­ta­la kra­ven på kom­mu­ni­ka­tö­ren kom­mer att mins­ka. Tvärtom. Samtidigt hör vi larm om ske­nan­de ohäl­so­tal i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen. Hm. 

Vad innebär en hög digital kommunikationsmognad?

KIX Kommunikationsindex mäter kom­mu­ni­ka­tions­mog­nad inom fem vali­de­ra­de områ­den  som visar vad som utmär­ker orga­ni­sa­tio­ner där kom­mu­ni­ka­tio­nen på bäs­ta sätt ska­par max­i­malt vär­de. På sam­ma sätt har vi genom­lyst den inter­na­tio­nel­la aka­de­mis­ka kom­mu­ni­ka­tions­forsk­ning­en för att iden­ti­fi­e­ra vad som kän­ne­teck­nar en orga­ni­sa­tion med hög digi­tal kom­mu­ni­ka­tions­mog­nad. 

Några utgångs­punk­ter för vår forskning: 

En hög digi­tal kom­mu­ni­ka­tions­mog­nad hand­lar inte om  att vara mest aktiv i flest digi­ta­la kana­ler. En hög digi­tal kom­mu­ni­ka­tions­mog­nad kän­ne­teck­nas istäl­let av den stra­te­gis­ka för­må­gan att göra rätt saker med rätt resur­ser. Detta krä­ver en för­må­ga att kun­na for­mu­le­ra pro­ble­men och till­skan­sa sig rätt för­ut­sätt­ning­ar för att kun­na ska­pa värde. 

Det kan även vara så att det hand­lar om exi­ste­ran­de atti­ty­der och nar­ra­tiv. Det som i en mogen orga­ni­sa­tion är spän­nan­de och utma­nan­de blir lätt slit­samt och fru­stre­ran­de i en omogen. 

Precis som när vi mäter kom­mu­ni­ka­tions­mog­nad gene­rellt blir det där­för vik­tigt att mäta den digi­ta­la mog­na­den inte bara hos kom­mu­ni­ka­tö­rer­na, utan även hos alla che­fer och med­ar­be­ta­re. Det är näm­li­gen alla de som bidrar till orga­ni­sa­tio­nens kommunikationsmognad. 

Så mäter du din digitala kommunikationsmognad

Vårt forskar­team på KIX Kommunikationsindex har nu utveck­lat en påbygg­nadsmo­dul för att mäta Digital kom­mu­ni­ka­tions­mog­nad. Den data vi sam­lar in blir där­med jäm­för­bar och blir ett vär­de­fullt till­skott till vår redan star­ka bench­mark-data­bas. Vi tror att den­na påbygg­nadsmo­dul blir ett vär­deska­pan­de och loc­kan­de tillägg för alla våra fram­ti­da kunder. 

Och pre­cis som för vårt sto­ra KIX-index, så kom­mer den­na påbygg­nadsmo­dul bara bli bätt­re och bätt­re för var­je orga­ni­sa­tion som väl­jer det­ta till­val. Mer data inne­bär att vårt forskar­team kan stär­ka vali­di­tet och reli­a­bi­li­tet och där­med ge ännu  tyd­li­ga­re rekommendationer. 

Med det sagt står vi nu inför att loc­ka orga­ni­sa­tio­ner att fak­tiskt genom­fö­ra de förs­ta skar­pa mät­ning­ar­na av digi­tal kom­mu­ni­ka­tions­mog­nad. Detta blir då ett tillägg till den befint­li­ga mät­ning­en av en orga­ni­sa­tions kommunikationsmognad. 

Så, vi ser fram emot att lan­se­ra det­ta nya verk­tyg för att mäta digi­tal kommunikationsmognad! 

Om er orga­ni­sa­tion skul­le vara intres­se­ra­de av att veta mer, kon­tak­ta gär­na mig på jerry.​silfwer@​allincomm.​se för en 45-minu­ters demo av mätverktyget. 

Jerry Silfwer - Signatur

Tack för din upp­märk­sam­het! Stötta gär­na PR of Sweden genom att gå med i grup­pen på LinkedIn eller dela den­na arti­kel med bransch­kol­le­gor. Söker du PR-stöd hit­tar du Jerrys byrå här.

Jerry Silfwer
Jerry Silfwerhttps://profsweden.se
Jerry Silfwer (“Doctor Spin”) är PR-expert och digitalstrateg. Frilansande spinndoktor via Spin Factory och vd på KIX Index, ett forskningsföretag som mäter kommunikationsmognad. Har tidigare arbetat på Spotlight PR, Springtime PR och Whispr Group. Vinnare av Cision PR Influencer Award 2016.
En wiki för kommunikationsbranchen

Omslagsbild

Bilden har förstås inget med public relations att göra. Det är bara ett av mina foton. Se det som en "dekorativ påminnelse" om att det är klokt att ha hobbies utanför arbetet.