PR-branschenav Jerry Silfwer

”Vad gör en offentlig kommunikatör om dagarna?”

”Vad gör en offent­lig kom­mu­ni­ka­tör om dagar­na?” Leif Östling och Jan Scherman miss­tän­ker att offent­li­ga verk­sam­he­ter har all­de­les för många kommunikatörer.