Vad gör en kommunikatör, egentligen?

Finansmannen Leif Östling och jour­na­lis­ten Jan Scherman anser att offent­li­ga verk­sam­he­ter anstäl­ler all­de­les för många kom­mu­ni­ka­tö­rer. Det är i alla fall vad de skri­ver i en debattar­ti­kel i Dagens Industri (“Kommunikatörer målar över ros­ten på sam­hälls­krop­pen”).

Östling och Scherman påpe­kar att anta­let kom­mu­ni­ka­tö­rer i offent­lig verk­sam­het har ökat de senas­te tio åren. De öns­kar att den­na yrkes­grupp ska grans­kas extra nog­grant så att de inte slö­sar med skat­te­peng­ar. En irra­tio­nell över­re­ak­tion anser jag, men abso­lut — gransk­ning bör väl­kom­nas med demo­kra­tiskt öpp­na armar.

Av de drygt 3,500 offent­li­gan­ställ­da kom­mu­ni­ka­tö­rer­na som arti­keln hän­vi­sar till har jag under snart två decen­ni­er varit i kon­takt med en repre­sen­ta­bel del­mängd. Det finns yrkes­grup­per som rör sig i mora­lis­ka grå­zo­ner där “sam­häl­lets bäs­ta” ham­nar långt ner på dag­ord­ning­en, men kom­mu­ni­ka­tö­rer i det offent­li­gas tjänst till­hör inte dessa.

Om de som genom­för gransk­ning­en letar efter bespa­ring­ar av skatte­me­del, så tror jag att de kom­mer att bli besvik­na. Men min bedöm­ning i det avse­en­det är irre­le­vant. Granskning är en demo­kra­tisk för­ut­sätt­ning, punkt.

Istället rik­tas mitt intres­se mot den grund­frå­ga som arti­kel­för­fat­tar­na Östling och Scherman ställer:

Men huvud­frå­gan är hur des­sa kom­mu­ni­ka­tö­rer används. Sysslar de med för all­män­he­ten befo­gad och rele­vant information?”

Frågan svi­der eftersom vi kom­mu­ni­ka­tö­rer för­tjä­nat den. För om frå­gan behö­ver stäl­las, då har bud­ska­pet om kom­mu­ni­ka­tio­nens bety­del­se och vär­de i en orga­ni­sa­tion inte nått fram. Men det är, lyck­ligt­vis, ett miss­lyc­kan­de som går att rät­ta till. 

Ett veder­ta­get sätt att bely­sa kom­mu­ni­ka­tions­funk­tio­nens ansvars­om­rå­den är att utgå från intressentmodellen.

Continue reading

Att mäta kommunikation är en vetenskap

Det är en vetenskap att mäta kommunikation på rätt sätt. Floder av mätbara ettor och nollor sköljer över oss. Vi lever i en tid präglad av massiva datavolymer, mer eller mindre fungerande algoritmer och snabba digitala kanaler.Men vi blir ofta snöblinda...

Expressens nyhetsankare Lisah Silfwer som fejkad AI-klon

Det finns bara en Lisah Silfwer ... på ett ungefär. Även om många av oss har velat klona oss själva för att hinna med allt, så menar nog ingen av oss allvar. Därför var det obehagligt att se en AI-klon av...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.