Kommunikationsteorierav Jerry Silfwer

Definition av public relations (PR)

Jag använ­der en defi­ni­tion av pub­lic rela­tions (PR) som gör kon­kret nyt­ta i mitt arbe­te. Min defi­ni­tion foku­se­rar där­för på sän­da­re, syf­te och mottagare.

Intressentmodellen i PR

Intressentmodellen är ofta använd­bar. Framförallt när det gäl­ler att demon­stre­ra kom­mu­ni­ka­tör­s­yr­kets bredd, kom­pe­ten­ser och ansvarsområden.