Kommunikatörens image-problem: ”Målar över rosten på samhällskroppen”

Vad kom­mu­ni­ka­tö­rer gör är ett myste­ri­um för många.

Finansmannen Leif Östling och jour­na­lis­ten Jan Scherman miss­tän­ker att offent­li­ga verk­sam­he­ter har för många kom­mu­ni­ka­tö­rer. Det är i alla fall vad de skri­ver i en debattar­ti­kel i Dagens Industri (“Kommunikatörer målar över ros­ten på sam­hälls­krop­pen”).

Ord och inga visor i debat­ten, bit­vis. Men då blir det för mig att ploc­ka fram intres­sent­mo­del­len.

Here we go:

Vad gör en kommunikatör, egentligen?

Debattörerna Östling och Scherman påpe­kar att anta­let kom­mu­ni­ka­tö­rer i offent­lig verk­sam­het har ökat de senas­te tio åren. De öns­kar att den­na yrkes­grupp ska grans­kas extra nog­grant — så att de inte slö­sar med skattepengar. 

Men huvud­frå­gan är hur des­sa kom­mu­ni­ka­tö­rer används. Sysslar de med för all­män­he­ten befo­gad och rele­vant infor­ma­tion?”
— Östling och Scherman, debattar­ti­kel i Dagens Industri

Ja, vad gör en offent­li­gan­ställd kom­mu­ni­ka­tör om dagar­na, egentligen?

Intressentmodellen

Intressentmodellen i PR

Intressentmodellen är en popu­lär modell i PR-sam­man­hang. Det är van­ligt att kate­go­ri­se­ra det pro­fes­sio­nel­la arbe­tet med kom­mu­ni­ka­tion uti­från model­lens indelningar.

Intressentmodellen.

Intressentmodellen ser oli­ka ut i oli­ka sam­man­hang (och tidse­po­ker). “Digital PR” är t.ex. ett rela­tivt nytt till­skott. Corporate com­mu­ni­ca­tions och IR bakas ofta ihop, lik­som pub­lic affairs och lobbying.

 • Corporate com­mu­ni­ca­tions: Sätta mål. Ta fram stra­te­gi­er. Lägga pla­ner. Samordna arbe­tet. Mäta. Dokumentera. Utveckla.
 • Investor rela­tions: Kommunikation med finan­si­el­la intres­sen och ana­ly­ti­ker. Säkerställa finan­si­ell regel­ef­ter­lev­nad vad beträf­far kom­mu­ni­ka­tion. (“IR” eller “inve­ste­rar­re­la­tio­ner” på svenska.)
 • Media rela­tions: Framtagning av redak­tio­nel­la bud­skap. Kommunikation med jour­na­lis­ter. Medieträning. (“Medierelationer” på svenska.)
 • Digital PR: Kommunikation via e‑post, webb­si­dor, appar, sök­mo­to­rer, webb­fo­rum och soci­a­la medier.
 • Public affairs: Kommunikation med (den skat­te­be­ta­lan­de) all­män­he­ten. (“PA” på svenska.)
 • Lobbying: Kommunikation med poli­ti­ker, offent­li­ga verk­sam­he­ter och sam­häl­le­li­ga specialintressen.
 • Internal com­mu­ni­ca­tions: Kommunikation med med­ar­be­ta­re. (“IC” eller “intern­kom­mu­ni­ka­tion” på svenska.)
 • Crisis com­mu­ni­ca­tions: Omvärldsbevakning, kris­för­be­re­del­ser, kris­trä­ning, kom­mu­ni­ce­ra vid kri­ser, utvär­de­ra kri­ser. (“Kriskommunikation” på svenska.)
 • Marketing PR: Kommunikation mot köpa­re (och poten­ti­el­la köpa­re) av pro­duk­ter och tjäns­ter. (“Marknads-PR” på svenska.)
 • Industry PR (B2B): Kontakter med bransch­re­le­van­ta pri­va­ta aktö­rer. (“B2B-PR” på svenska.)

Det är även värt att note­ra att a) des­sa områ­den har sto­ra över­lapp med varand­ra, b) ton­vik­ten lig­ger på pri­vat sna­ra­re än offent­lig sek­tor och c) den svens­ka nomen­kla­tu­ren hal­tar betänk­ligt och exi­ste­rar i ett sorts ang­lo­sox­iskt mellanlager.

Intressentmodellen har ett före­tagse­ko­no­miskt ursprung och delar in omvärl­den base­rat på vil­ka oli­ka intres­sen som kan kopp­las till en orga­ni­sa­tion. [1]Intressentmodellen. (2023, August 17). In Wikipedia. https://​sv​.wiki​pe​dia​.org/​w​i​k​i​/​I​n​t​r​e​s​s​e​n​t​m​o​d​e​l​len

Läs mer: Intressentmodellen i PR
På eng­els­ka: The Stakeholder Model in Public Relations

Corporate communications inom offentlig sektor

Det är olyck­ligt för den offent­li­ga kom­mu­ni­ka­tö­ren att ett så centralt områ­de inom kom­mu­ni­ka­tion benämns “cor­po­ra­te com­mu­ni­ca­tion.” Ett mer lämp­ligt begrepp hade varit “com­mu­ni­ca­tion in orga­ni­sa­tions.” Cést la vie. Oakttat begrepps­för­vir­ring det är vik­tigt att även offent­lig verk­sam­het kom­mu­ni­ce­rar stra­te­giskt, det vill säga med syf­te, mål och uppföljning.

Diskussionsfråga:

 • Borde offent­lig verk­sam­het ned­pri­o­ri­te­ra att kom­mu­ni­ce­ra med mål, syf­te och planering?

IR inom offentlig sektor

För den offent­li­ga kom­mu­ni­ka­tö­ren är det sär­skilt vik­tigt med kom­mu­ni­ka­tions­ru­ti­ner för trans­pa­rens mot skat­te­be­ta­lar­na. En offent­lig verk­sam­het finan­si­e­rar inte hel­ler alla områ­des­spe­ci­fi­ka sam­hälls­i­ni­ti­a­tiv på egen hand. Samverkan med and­ra med­fi­nan­siä­rer är van­ligt förekommande. 

Diskussionsfråga:

 • Borde offent­lig sek­tor ned­pri­o­ri­te­ra att kom­mu­ni­ce­ra hur (och var­för) den offent­li­ga verk­sam­he­ten spen­de­rar sina resurser?

Media Relations (“Medierelationer”)

Att vara respon­siv mot jour­na­lis­ter (när intres­se finns) är vik­tigt i offent­lig verk­sam­het. I vis­sa fall kan det även vara nöd­vän­digt att pro­ak­tivt kon­tak­ta jour­na­lis­ter för att infor­me­ra om den offent­li­ga verksamheten. 

Diskussionsfråga:

 • Medierelationer är redan en liten del av den genom­snitt­li­ge kom­mu­ni­ka­tö­rens var­dag, men bor­de den­na del bli ännu mind­re inom offent­lig sektor?

Digital PR

Den digi­ta­la trans­for­ma­tio­nen har varit och är fort­satt en stor utma­ning för den van­ligt­vis tra­di­tio­nel­la och lång­sam­ma offent­li­ga sek­torn. Digital till­gäng­lig­het för skat­te­be­ta­lar­na är en stor kom­mu­ni­ka­tions­ut­ma­ning — lik­som att mät­ta de digi­ta­la kana­ler­nas hung­er efter redak­tio­nellt innehåll.

Diskussionsfråga:

 • Borde offent­lig verk­sam­het ned­pri­o­ri­te­ra digi­tal utveck­ling och kom­mu­ni­ka­tion via digi­ta­la kanaler?

Public Affairs

Vissa offent­li­ga verk­sam­he­ter har stör­re publikt tryck på sig än and­ra. Inom områ­den som vård, sko­la och omsorg är all­män­he­tens infor­ma­tions­be­hov enormt stort. Mer spe­ci­a­li­se­ra­de myn­dig­he­ter har istäl­let den mot­sat­ta utma­ning­en: Hur ska­par verk­sam­he­ten kän­ne­dom och enga­ge­mang kring det egna arbetet?

Lobbying

Tjänstemän i det offent­li­gas tjänst behö­ver ha mer kon­takt med and­ra sam­häl­le­li­ga instan­ser än vad många vet. Den här tidskrä­van­de kom­mu­ni­ka­tio­nen är ofta belam­rad med reg­ler och processer.

Internal communications (“Internkommunikation”)

Den offent­li­ga kom­mu­ni­ka­tö­ren: Många offent­li­ga verk­sam­he­ter sys­sel­sät­ter många med­ar­be­ta­re, ibland tio­tu­sen­tals. Att se till att alla är rätt infor­me­ra­de vid rätt till­fäl­le är en av de störs­ta (och mest tidskrä­van­de) utma­ning­ar­na för den offent­li­ga kommunikatören.

Crisis communications (“Kriskommunikation”)

Den offent­li­ga kom­mu­ni­ka­tö­ren: I all offent­lig verk­sam­het är kris­be­red­skap verk­sam­hets­kri­tiskt. Det är inte enbart kom­mu­ni­ka­tö­rer­na som mås­te vara för­be­red­da — hela orga­ni­sa­tio­nen mås­te stå redo att möta kri­sen kommunikationsmässigt.

Marketing PR (“Marknads-PR”)

Marketing PR hand­lar om mark­nads­fö­ring i icke-köp­ta kanaler. 

Den offent­li­ga kom­mu­ni­ka­tö­ren: Marknadsföring i offent­lig regi är ett krång­ligt kapi­tel. Kommuner, regi­o­ner och myn­dig­he­ter ska inte för­sö­ka fram­stäl­la sig själv i så bra dager som möj­ligt och i det syf­tet inte hel­ler köpa medi­eut­rym­me. Men sam­ti­digt behövs det ska­pas kän­ne­dom om till­gäng­li­ga offent­li­ga tjäns­ter. Var går grän­sen mel­lan pub­lic affairs och mar­ke­ting PR?

Industry PR (B2B)

Industry PR (B2B): Kontakter med bransch­spe­ci­fi­ka före­tag, kom­mu­ni­ka­tion med pri­va­ta aktörer.

Den offent­li­ga kom­mu­ni­ka­tö­ren: Även offent­li­ga verk­sam­he­ter behö­ver ägna sig en del åt närings­livs­kon­tak­ter. Inom viss offent­lig verk­sam­het är des­sa rela­tio­ner av ytterst stor vikt.


Ger intres­sent­mo­del­len ett rätt­vi­san­de svar på frå­gan om vad den offent­li­ga kom­mu­ni­ka­tö­ren gör om dagarna?

Ja, under mina 18 år som kom­mu­ni­ka­tions­råd­gi­va­re har jag sta­tis­tiskt sett haft till­räck­ligt många kon­tak­ter med offent­li­ga kom­mu­ni­ka­tö­rer för att slå fast att de har många och långt­gå­en­de ansvar såsom beskrivs ovan. 

Den som tror att kom­mu­ni­ka­tö­rer utgör en anställd armé med huvud­syf­te att ned­käm­pa kri­tiskt grans­ka­de jour­na­lis­ter i nume­rärt under­läge har fått en fel­ak­tig bild. En bild som ofta har för­med­lats av jour­na­lis­ter, för övrigt.

Är intres­sent­mo­del­len en bra modell?

Intressentmodellen har, likt alla model­ler, bris­ter. Först och främst läg­ger den en seman­tisk ton­vikt på före­tags kom­mu­ni­ka­tions­ar­be­te — men det går att se bort­om det­ta till­kor­ta­kom­man­de med ett uns av god vilja.

För det and­ra är model­lens grän­ser ofta mju­ka. En kom­mu­ni­ka­tions­ak­ti­vi­tet kan vara medi­e­re­la­tio­ner, pub­lic affairs och kris­kom­mu­ni­ka­tion på en och sam­ma gång. Detta kan för­stås bidra till otydlighet.

Står grans­kan­de jour­na­lis­ter sva­ga mot offent­li­ga kommunikatörer?

Det är rim­ligt att anta att vår svens­ka demo­kra­ti behö­ver fler grans­kan­de jour­na­lis­ter, men hur såda­na resur­ser ska rea­li­se­ras är inte en frå­ga om det offent­li­ga kom­mu­ni­ka­tions­be­ho­vet. Svårigheterna att finan­si­e­ra modern jour­na­li­stik står inte emot offent­li­ga myn­dig­he­ters väx­an­de kommunikationsbehov.

Annorlunda uttryckt:

Journalistiken får inte mer intäk­ter för att offent­li­ga verk­sam­he­ter kom­mu­ni­ce­rar mind­re och otydligare.

Varför väx­er anta­let kom­mu­ni­ka­tö­rer i offent­lig verksamhet?

Atomiseringen av strategisk kommunikation i privat sektor

Ny infor­ma­tions­tek­no­lo­gi för­vand­lar indu­stri­sam­häl­let till ett kom­mu­ni­ka­tions­sam­häl­le, på gott och ont.

Den pri­va­ta sek­torn har tack­lat den­na kom­mu­ni­ka­tions­om­ställ­ning, den­na digi­ta­la trans­for­ma­tion, genom att “ato­mi­se­ra” arbe­tet med stra­te­gisk digi­tal kommunikation: 

 • Digitala stra­te­gi
 • Sökmotoroptimering
 • Webb- och appkommunikation
 • Användar- och upp­le­vel­se­de­sign (UIX)
 • Konvertering och list­byg­ge (inbound marketing)
 • E‑postmarknadsföring
 • Innehållsmarknadsföring (con­tent marketing)
 • Influerarsamarbeten
 • Digital datain­sam­ling och analys
 • Generativ AI
 • Programmatisk annon­se­ring
 • Influerarsamarbeten
 • Community mana­ge­ment
 • Digital omvärlds­be­vak­ning

Och så vidare.

Näringslivet ten­de­rar att tän­ka på des­sa kom­pe­ten­ser “mark­nads­fö­ra­re med digi­ta­la spe­ci­a­list­kom­pe­ten­ser.” Satsningar på mark­nads­fö­ring (i rela­tion till sats­ning­ar på kom­mun­ka­tion) är ofta enkla­re att moti­ve­ra då akti­vi­te­ter­na syf­tar till att öka för­sälj­ning­en av pro­duk­ter och tjäns­ter — en rea­li­tet som många kom­mu­ni­ka­tö­rer i närings­li­vet suc­kar tungt över.

Denna “ato­mi­se­ring” i den pri­va­ta sek­torn sker på gott och ont. Kompetenser och behov tyd­lig­görs, sam­ti­digt som hel­he­ten blir i det när­mas­te omöj­lig att dri­va framgångsrikt.

Att den offent­li­ga sek­torn istäl­let har valt en annan väg, näm­li­gen att sat­sa på kom­mu­ni­ka­tö­rer, sker även det på gott och ont. Arbetet kan ske mer över­gri­pan­de och stra­te­giskt, men många digi­ta­la spe­ci­a­list­kom­pe­ten­ser sak­nas i verksamheten.

Inom den offent­li­ga sek­torn ser verk­lig­he­ten dia­metralt annorlun­da ut:

Då offent­li­ga upp­drag är av icke-kom­mer­si­ell natur sak­nas närings­li­vets för­kär­lek för mark­nads­fö­ra­re över kom­mu­ni­ka­tö­rer. Och de offent­li­ga kom­mu­ni­ka­tö­rer­na har valt att inte “ato­mi­se­ra” kom­mu­ni­ka­tions­ar­be­tet, det­ta då var­ken poli­ti­ker eller skat­te­be­ta­la­re är intresserade.

Så, där­för blir kom­mu­ni­ka­tö­rer­na i offent­lig sek­tor suc­ces­sivt fler. Men para­ply­et blir sam­ti­digt stör­re och stör­re. Kommunikatörsyrket är ett av de yrken där den men­ta­la ohäl­san ske­nar. Den sto­ra boven — stress.

Jerry Silfwer
Jerry Silfwerhttps://profsweden.se
Jerry Silfwer (“Doctor Spin”) är PR-expert och digitalstrateg. Frilansande spinndoktor via Spin Factory och vd på KIX Index, ett forskningsföretag som mäter kommunikationsmognad. Har tidigare arbetat på Spotlight PR, Springtime PR och Whispr Group. Vinnare av Cision PR Influencer Award 2016.

Omslagsbild