Atomiseringen av strategisk kommunikation i privat sektor

Asdf.

Asdf.

Asdf.

Here we go:

Snabblänkar 

Rubrik

Atomiseringen av strategisk kommunikation i privat sektor

Ny infor­ma­tions­tek­no­lo­gi för­vand­lar indu­stri­sam­häl­let till ett kom­mu­ni­ka­tions­sam­häl­le, på gott och ont.

Den pri­va­ta sek­torn har tack­lat den­na kom­mu­ni­ka­tions­om­ställ­ning, den­na digi­ta­la trans­for­ma­tion, genom att “ato­mi­se­ra” arbe­tet med stra­te­gisk digi­tal kommunikation: 

 • Digitala stra­te­gi
 • Sökmotoroptimering
 • Webb- och appkommunikation
 • Användar- och upp­le­vel­se­de­sign (UIX)
 • Konvertering och list­byg­ge (inbound marketing)
 • E‑postmarknadsföring
 • Innehållsmarknadsföring (con­tent marketing)
 • Influerarsamarbeten
 • Digital datain­sam­ling och analys
 • Generativ AI
 • Programmatisk annon­se­ring
 • Influerarsamarbeten
 • Community mana­ge­ment
 • Digital omvärlds­be­vak­ning

Och så vidare.

Näringslivet ten­de­rar att tän­ka på des­sa kom­pe­ten­ser “mark­nads­fö­ra­re med digi­ta­la spe­ci­a­list­kom­pe­ten­ser.” Satsningar på mark­nads­fö­ring (i rela­tion till sats­ning­ar på kom­mun­ka­tion) är ofta enkla­re att moti­ve­ra då akti­vi­te­ter­na syf­tar till att öka för­sälj­ning­en av pro­duk­ter och tjäns­ter — en rea­li­tet som många kom­mu­ni­ka­tö­rer i närings­li­vet suc­kar tungt över.

Denna “ato­mi­se­ring” i den pri­va­ta sek­torn sker på gott och ont. Kompetenser och behov tyd­lig­görs, sam­ti­digt som hel­he­ten blir i det när­mas­te omöj­lig att dri­va framgångsrikt.

Att den offent­li­ga sek­torn istäl­let har valt en annan väg, näm­li­gen att sat­sa på kom­mu­ni­ka­tö­rer, sker även det på gott och ont. Arbetet kan ske mer över­gri­pan­de och stra­te­giskt, men många digi­ta­la spe­ci­a­list­kom­pe­ten­ser sak­nas i verksamheten.

Jerry Silfwer
Jerry Silfwerhttps://profsweden.se
Jerry Silfwer (“Doctor Spin”) är PR-expert och digitalstrateg. Frilansande spinndoktor via Spin Factory och vd på KIX Index, ett forskningsföretag som mäter kommunikationsmognad. Har tidigare arbetat på Spotlight PR, Springtime PR och Whispr Group. Vinnare av Cision PR Influencer Award 2016.

Omslagsbild